Στο Νομικό Τμήμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

 

– ακαδημαϊκό έτος 2002-2003
Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος «Συνταγματικό Δίκαιο» (συνδιδασκαλία με τον καθηγητή Π. Παραρά) στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (β΄ έτος) 

– ακαδημαϊκό έτος 2001-2002
Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος «Πολιτική Ιστορία» (συνδιδασκαλία με τον καθηγητή Σ. Μηναΐδη και τον επ. καθηγητή Στ. Κουτσουμπίνα) στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (β΄ έτος)

 
– ακαδημαϊκό έτος 2000-2001
Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος «Φορολογικό Δίκαιο» στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (β΄ έτος)