Επικοινωνία

Ξενοφών Ι. Κοντιάδης

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
[Centre for European Constitutional Law (CECL)]

Ακαδημίας 43 | Αθήνα | 106 72

t: +30 210 36 23 506 | 210 36 23 634
f: +30 210 33 90 522

centre@cecl.gr

xcontiades@hotmail.com

xcontiades@panteion.gr