Ε.Α. ΣτΕ 183/2001, Ασυμβίβαστο ιδιοτήτων σε επιχειρήσεις ΜΜΕ και συμμετέχουσες σε διαγωνισμούς δημοσίων προμηθειών. Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, τεύχος 4/2001, σελ. 357-358.

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, τεύχος 4/2001, σελ. 357-358.

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και μόνον εκ του γεγονότος ότι αποτελεί την πρώτη νομολογιακή αντιμετώπιση, σε όλο του το εύρος, του φαινομένου της «διαπλοκής» και των σχετικών με αυτή νομοθετικών ρυθμίσεων, και μάλιστα μετά τη θέση σε ισχύ του αναθεωρημένου Συντάγματος. Μέχρι την έκδοση της σχολιαζόμενης απόφασης το Συμβούλιο της Επικρατείας είχαν απασχολήσει υποθέσεις που δεν αφορούσαν και το ζήτημα της απαγόρευσης συμμετοχής σε διαγωνισμό ή την απαγόρευση σύναψης δημόσιας σύμβασης σε επιχειρήσεις που ενέπιπταν στο εν λόγω ασυμβίβαστο. Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, ότι στην απόφαση αυτή η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν και συνεδρίασε μετά τη θέση σε ισχύ του αναθεωρημένου Συντάγματος, απέφυγε να κάνει μνεία της διάταξης του νέου άρθρου 14 παρ. 9 Συντ. κατά την ερμηνεία των επίμαχων νομοθετικών διατάξεων, εκτιμώντας ενδεχομένως ότι η αξιοποίηση της συνταγματικής αυτής διάταξης θα δημιουργούσε ευρύτερα δογματικά προβλήματα και ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα ως προς το αληθές νόημα των κρίσιμων διατάξεων του Ν. 2328/1995.