Παρουσίαση των δυο πρόσφατων Τόμων του Πέτρου Ι. Παραρά. Ομιλία Ξ. Κοντιάδη στην εκδήλωση για την παρουσίαση των δύο πρόσφατων Τόμων του Πέτρου Ι. Παραρά, Res Publica I. Το Κράτος Δικαίου. Οργάνωση και Λειτουργία του Συνταγματικού Κράτους, 776 σελ.  και Res Publica II. Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Διάσταση, 754 σελ., εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014 (περιοδικό Δικαιώματα του Ανθρώπου, τχ. 66/2016, σελ. 931-936).