Πρόλογος στον τόμο: Ε. Μπαλτά (επιμ.) Δημόσια Διακυβέρνηση. Προοπτικές και Προκλήσεις στον 21ο αιώνα, εκδ. Σάκκουλα, 2019, σελ. V-VI. Σε συνεργασία με Β. Κέφη και Σ. Κτιστάκη.