Πρόλογος στον τόμο: ΙΝ.Ε./ΟΤΟΕ “Νέες τεχνολογίες στις τράπεζες και επιπτώσεις στην απασχόληση”, εκδ. ΙΝ.Ε./ΟΤΟΕ 2018, σελ. 7-8.