Πρόλογος στον τόμο “Τα Ελληνικά Συντάγματα και η Ιστορία τους (1797-1875)”, εκδ. Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Αθήνα 2012, σελ. 7-8.