Πρόλογος στον Τόμο του Σ. Μηναΐδη, “Η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας (Οι πρωτόλειες εξωσυνταγματικές συνιστώσες του “δικαίου έκτακτης ανάγκης”)”, Σάκκουλας, 2015, σ. 13-18.