Πρόλογος στο βιβλίο του Ι. Σαρμά, “Η δίκαιη ισορροπία” – Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, εκδ. Σάκκουλα, 2018, σελ. VII-XI