ΣτΕ 2581/2000, Αντισυνταγματικός και ο νεώτερος νόμος περί Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής.

Δικαιώματα του Ανθρώπου, τεύχος 11/2001, σελ. 892-893.

Δικαιώματα του Ανθρώπου, τεύχος 11/2001, σελ. 892-893.

 

Με τη σχολιαζόμενη απόφαση, το ΣτΕ διαπιστώνει ότι η μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 2 του Ν. 2752/1999 δημοσιεύθηκε και άρχισε να ισχύει ενώ εκκρεμούσε η υπό κρίση αίτηση ακυρώσεως, που αφορούσε στην ακύρωση προκηρύξεων για επιλογή φοιτητών και ανακοινώσεων ονομάτων εισακτέων σε Π.Σ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κατά συνέπεια, με το Ν. 2752/1999 κατ’ ουσίαν κυρώνονται ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες βασίζονται σε υπουργική απόφαση ήδη ακυρωθείσα από το ΣτΕ (με την προαναφερόμενη απόφαση 2820/1999). Με τη νομοθετική αυτή παρέμβαση καταργήθηκαν συνεπώς δίκες ήδη εκκρεμείς κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του νόμου, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητα ενώπιον του νόμου, το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας και τη συνταγματική κατοχύρωση της αιτήσεως ακυρώσεως, κατά την πάγια νομολογία του ΣτΕ.