Σύνταγμα, πολιτική και δημόσια σφαίρα. Η συμβολή του Δημήτρη Τσάτσου. Πρόλογος στον τόμο: Σπ. Μακρή, Για μια ριζοσπαστική δημοκρατία. Συνταγματισμός, πολιτεία και πολιτική στο έργο του Δημήτρη Θ. Τσάτσου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 25-34.