Το νομικό καθεστώς της Ίμβρου και της Τενέδου. Εγγυήσεις και παραβιάσεις στον τόμο: Κ. Στοφόρος/Ο. Κρασαγάκη (επιμ.), Ίμβρος, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1998, σελ. 15-21.

στον τόμο: Κ. Στοφόρος/Ο. Κρασαγάκη (επιμ.), Ίμβρος, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1998, σελ. 15-21.

Πρόκειται για διερεύνηση των εγγυήσεων που αποτυπώθηκαν στη Συνθήκη της Λωζάνης για την προστασία του αυτόχθονος ελληνικού πληθυσμού της Ίμβρου και της Τενέδου και για καταγραφή των παραβιάσεών τους.