Το Supreme Court και η προσωπικότητα του δικαστή. Βιβλιοκριτική στον τόμο: J. Rosen, Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, (πρόλογος: Νικόλαος Κ. Σακελλαρίου, εισαγωγή – μετάφραση από τα αγγλικά: Αικατερίνη Μ. Ρωξάνα, Παπαζήση, Αθήνα 2016, 423 σελ.), The Book’s Journal, 75/2017.