Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός: Η θεσμική διάσταση στον τόμο: Γ. Κατρούγκαλου (επιμ.), Ανισότητες και Δίκαιο, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2014, σελ. 137-148.