Αντισυνταγματικός και παράνομος ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας από το ΑΣΕΠ με γνώμονα τα ημερομίσθια ΙΚΑ και όχι ανά εξάμηνο. Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, τεύχος 12/516, Δεκέμβριος 2001, σελ. 887-889.

Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, τεύχος 12/516, Δεκέμβριος 2001, σελ. 887-889.

Το ζήτημα που διερευνάται αφορά τη συνταγματικότητα και τη νομιμότητα της πρακτικής του ΑΣΕΠ να υπολογίζεται κατά τη διαδικασία προσλήψεων η εξάμηνη προϋπηρεσία με γνώμονα τη μέτρηση του ακριβούς αριθμού ενσήμων Ι.Κ.Α. των υποψηφίων.
Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρακτική του ΑΣΕΠ να υπολογίζει την εμπειρία των υποψηφίων με γνώμονα τα ημερομίσθια, και όχι ανά εξάμηνα, έρχεται σε αντίθεση προς το γράμμα και το πνεύμα του Ν. 2190/94 καθώς και προς το ατομικό δικαίωμα κάθε υποψήφιου στην ίση μεταχείριση από τη Διοίκηση, αφού ο χρόνος ασφάλισης δεν υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, με αποτέλεσμα ορισμένα στοιχεία να ελέγχονται για ορισμένες μόνο κατηγορίες υποψηφίων.