Αρχές Συνταγματικού Σχεδιασμού. Σκέψεις με αφορμή τον διάλογο για την αναθεώρηση, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 3/2017, σελ. 266-279.