Δικαιώματα και Πανδημία, στον τόμο: Οι ιδέες της πανδημίας, διαΝΕΟσις 2021, σελ. 91-98