Δικαιώματα και Πανδημία, στο: Δικαιώματα του Ανθρώπου, 84/2020, Σάκκουλας, σελ. 315-320.