Εναλλακτικές εκδοχές μεταρρύθμισης του κράτους πρόνοιας, στον τόμο: Γ. Σωρηρέλη/Χ. Τσαϊτουρίδη (επιμ.), Κοινωνικά δικαιώματα και κρίση του κράτους πρόνοιας, εκδ. Σαββάλα, Αθήνα 2007, σελ. 56-61.