Εξέλιξη του Κοινοβουλευτισμού και μέλλον του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στον τόμο: Ξενοφών Κοντιάδης – Φίλιππος Σπυρόπουλος (επιμ.), Το Μέλλον του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συνταγματικές και Πολιτικές Διαστάσεις, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2011, σελ. 27-36.