Η δικτύωση των κοινωνικών υπηρεσιών και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη”, εκδ. Διόνικος, τεύχος 1/2006, σελ. 49-66 http://www.epeksa.gr/assets/variousFiles/photo_3Kondiadis.pdf

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη", εκδ. Διόνικος, τεύχος 1/2006, σελ. 49-66
http://www.epeksa.gr/assets/variousFiles/photo_3Kondiadis.pdf

Στη μελέτη επιχειρείται να αναδειχθεί πώς οι κοινωνικές και οικονομικές ανακατατάξεις και η ενεργοποίηση νέων μορφών κοινωνικής αλληλεγγύης σηματοδοτούν ένα νέο κοινωνικό ρόλο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η υπόθεση εργασίας είναι ότι η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα μέσα από τη δράση των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρωταρχική μεταρρυθμιστική προτεραιότητα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής δεν αποτελεί καθεαυτός ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων και δομών κοινωνικής προστασίας και προώθησης στην απασχόληση, αλλά ο συντονισμός και η δικτύωση των υφιστάμενων, κατακερματισμένων υπηρεσιών και δράσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αλληλοεπικαλύψεις και οι ενίοτε ανταγωνιστικές παρεμβάσεις που εποπτεύονται ή υλοποιούνται από διαφορετικές οργανωτικές μονάδες της κεντρικής κοινωνικής διοίκησης.