Κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνική δράση των ΟΤΑ στον τόμο: Κοινωνική πολιτική των ΟΤΑ – Δράσεις κοινωνικής υποστήριξης του ευρύτερου πληθυσμού και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Πρακτικά Ημερίδας, ΚΕΔΚΕ και ΤΕΔΚ Ν. Μεσσηνίας, Καλαμάτα 2005, σελ. 33-41.

στον τόμο: Κοινωνική πολιτική των ΟΤΑ - Δράσεις κοινωνικής υποστήριξης του ευρύτερου πληθυσμού και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Πρακτικά Ημερίδας, ΚΕΔΚΕ και ΤΕΔΚ Ν. Μεσσηνίας, Καλαμάτα 2005, σελ. 33-41.

Στο κείμενο αυτό επιχειρείται να συνοψισθεί ο προβληματισμός σχετικά με την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα ενίσχυσης του κοινωνικού ρόλου των πρωτοβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με έμφαση στα προγράμματα πρόληψης, καθώς και στη λειτουργία ενός αποκεντρωμένου δικτύου υπηρεσιών μέσω του οποίου διασυνδέονται οι επιμέρους δομές και προγράμματα απασχόλησης και κοινωνικής φροντίδας.