Κομματικό σύστημα και συνταγματική πολιτική. Παρατηρήσεις για την πολιτική και τη συνταγματική μηχανική της αναθεωρητικής διαδικασίας, στον τόμο: Ξ. Κοντιάδη/Χ. Ανθόπουλου (επιμ.), Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος;, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008, σελ. 67-95. Επίσης δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Το Σύνταγμα”, τεύχος 2/2007, σελ. 303-332.