Κριτική αξιολόγηση του προσχεδίου νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, 58(1)/2016, σελ. 72-74. Δημοσιεύθηκε επίσης στον τόμο: Α. Αναγνώστου-Δεδούλη/Π. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη(επιμ.), Η κοινωνική ασφάλιση ως προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και κρίση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2016, σελ. 277-282.