Ο «βασικός μέτοχος» και η νέα αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκέψεις για τα όρια της σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας (σε συνεργασία με τον Χ. Συνοδινό), “Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου”, τεύχος 4/2007, σελ. 412-420 (https://www.efimdd.gr/62E63D34.el.aspx )