Συνταγματικές διαστάσεις της φαρμακευτικής πολιτικής στον τόμο: Η αναμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής. Πρακτικά ημερίδας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2005, σελ. 43-59.

στον τόμο: Η αναμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής. Πρακτικά ημερίδας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2005, σελ. 43-59.

Η μελέτη αυτή αποτελεί μία ανάλυση των συνταγματικών ζητημάτων που ανακύπτουν ως προς τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για το φάρμακο.