Συνταγματικότητα των τροποποιητικών της νομοθεσίας περί Επικουρικού Κεφαλαίου διατάξεων του ν. 4092/2012 (σε συνεργασία με τον Ακρίτα Καϊδατζή), Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφαλίσεως, τόμος ΙΑ’, τεύχος 1/2013, σελ. 137-182.