Το δικαίωμα αντίστασης στο όριο μεταξύ δικαίου και πολιτικής. Επίμετρο στο βιβλίο του Φ. Σπυρόπουλου, Το Δικαίωμα Αντίστασης, 2022, σελ. 157-165.