Το ελληνικό κράτος πρόνοιας και η θεσμική συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον τόμο: Ξ.Ι. Κοντιάδη/Κ.Ν. Σουλιώτη (επιμ.), Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2010, σελ. 17-43.