Σύνταγμα και Ερμηνεία. Η συμβολή του Δημήτρη Θ. Τσάτσου

Χ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, Γ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (166 σελ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2008).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ