Δημόσια υγεία και νέες λοιμώξεις σε επίπεδο Περιφέρειας

Θέση: Εμπειρογνώμων

Διάρκεια: Φεβρουάριος 2021-Ιούνιος 2022

Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Αττικής

Αντικείμενο: Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι η προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας καθώς και η ενημέρωση και υποστήριξη του πληθυσμού έναντι κινδύνων για την υγεία και έκτακτων περιστατικών που σχετίζονται με την εμφάνιση νέων λοιμώξεων σε επίπεδο Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων.