Απλούστευση διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών παραμονής και εργασίας, καθώς και τη χορήγηση ή αναγνώριση ιθαγένειας

Θέση : Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πρόγραμμα «Πολιτεία»
Διάρκεια : Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2002
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο : Αντικείμενο του προγράμματος είναι η μελέτη του θεσμικού πλαισίου και της διοικητικής πρακτικής με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης αδειών παραμονής και εργασίας αλλοδαπών, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης και αναγνώρισης της ελληνικής ιθαγένειας. Τα πορίσματα του προγράμματος θα προσλάβουν τη μορφή σχεδίου επιμέρους διορθωτικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων.