Απλούστευση διαδικασιών στο μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών

Θέση : Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Δεκέμβριος 2003 – Μάρτιος 2004
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αφορά την εκπόνηση μελέτης για την απλούστευση των διαδικασιών στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και περιλαμβάνει καταγραφή και απλούστευση των διαδικασιών και διασύνδεση με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.