Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ως προς την ανάληψη υποχρεώσεων σχετικών με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης: CARDS 2004, Πρόγραμμα Διδυμοποίησης TWINNING LIGHT
Διάρκεια: Ιούλιος 2005 – Φεβρουάριος 2006
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Στόχο του προγράμματος αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που προωθούνται στη Δημόσια Διοίκηση με σκοπό την ανάληψη υποχρεώσεων και άσκηση αρμοδιοτήτων ενόψει της προοπτικής ένταξης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος:
• Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου σε σχέση με τη διαδικασία σταθερότητας και σύνδεσης (SAP) και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
• Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του Υπουργείου έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις της χώρας με την Ε.Ε.
• Θεσμική υποστήριξη του Υπουργείου για την ουσιαστική του συμβολή στη διαδικασία Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενίσχυση της συνεργασίας με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.