Δημιουργία Ινστιτούτου «State and Law» στην Ακαδημία Επιστημών της Μολδαβίας

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2005-Νοέμβριος 2006
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Academy of Sciences, Μολδαβία

Αντικείμενο: Το πρόγραμμα είχε στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ερευνητικού φορέα στην Ακαδημία Επιστημών της Μολδαβίας, ο οποίος θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διδασκαλία και διάδοση του ευρωπαϊκού δικαίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η εσωτερική οργάνωση του Ινστιτούτου, η εκπόνηση στρατηγικής και προγράμματος δράσης, η προετοιμασία προγραμμάτων σπουδών και η πιλοτική εφαρμογή τους, η εκπαίδευση του προσωπικού του ινστιτούτου, καθώς και η υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας.