Διαδυκτιακή πύλη εύρεσης και αγοράς εργασίας με υποστήριξη κοινωνικών δικτύων και διασυνδεσιμότητα με πολλαπλές πηγές πληροφόρησης στο Νομό Μαγνησίας

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Φεβρουάριος 2010 – Οκτώβριος 2010
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Gennet

Αντικείμενο: Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη, αλλά και των τοπικών επιχειρήσεων με τη δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα α) στους πολίτες να έχουν πρό-σβαση μέσω διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων και SMS στις ευκαιρίες εύρεσης εργασίας, συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης, απασχόλησης και ενίσχυσης της αυτo-απασχόλησης β) στις τοπικές επιχειρήσεις να αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό ανάλογα με τις ανάγκες τους και να πληροφορούνται για τα υφιστάμενα προγράμματα. Η Νομαρχιακή Πύλη που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου αυτού, θα αποτελεί το σημείο εισα-γωγής των ενδιαφερόμενων στις υπηρεσίες αγοράς και εύρεσης εργασίας και θα αποτελεί μία ενιαία πλατφόρμα συνεχώς εξελισσόμενη. Το έργο περιλαμβάνει Μελέτη Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας στη ΝΑ Μαγνησίας, χαρτογράφηση υπηρεσιών και παροχών για ανέργους και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, αποτύπωση των δομών συντονισμού και δικτύωσης, οδηγό εξατομικευμένης προσέγγισης των ανέργων, εκπαί-δευση, σχεδιασμός και λειτουργία της διαδικτυακής πύλης.