Εκπαίδευση δικαστών στην Αλβανία

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2005-Νοέμβριος 2006
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Σχολή Δικαστών, Αλβανία

Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων Αλβανών δικαστών μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων στο πεδίο του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και της καταπολέμησης των διακρίσεων.