Εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στη χρηστή διακυβέρνηση στο Σουδάν (Φάση Β΄)

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Οκτώβριος 2007 – Σεπτέμβριος 2008
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ελλάδα), Khartum International Centre for Human Rights (KICHR), Σουδάν
Αντικείμενο: Στόχους του προγράμματος αποτέλεσαν α) η περαιτέρω μεταφορά τεχνογνωσίας σε εμπειρογνώμονες για ζητήματα χρηστής διακυβέρνησης β) ο εντοπισμός και η ανάδειξη τομέων της δημόσιας διοίκησης όπου απαιτούνται παρεμβάσεις και γ) η ενίσχυση της ικανότητας του τοπικού εταίρου (KICHR) προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω τις δράσεις του για τη χρηστή διακυβέρνηση.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε τις εξής δράσεις: α) την εκπόνηση πιλοτικών μελετών σε καίριους τομείς για τη χρηστή διακυβέρνηση, β) τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Αθήνα και γ) την έκδοση newsletter.