Εκπόνηση επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού και προγράμματος σπουδών επιμόρφωσης για το σχολικό εκφοβισμό (bullying).

Θέση: Μέλος ομάδας έργου
Διάρκεια: Νοέμβριος 2014 – Ιούλιος 2015
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων
Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου είναι αφενός η εκπόνηση επιμορφωτικού και ενημερωτικού υλικού για το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και αφετέρου η διενέργεια μελέτης για την εκτίμηση του φαινομένου στα ελληνικά σχολεία. Ειδικότερα το έργο αποσκοπεί να συμβάλει: α) στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων, β) στην επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου στο σχολικό περιβάλλον, γ) στη διεξαγωγή έρευνας και στην εκτίμηση του φαινομένου της σχολικής βίας και εκφοβισμού, δ) στην κοινωνική ενδυνάμωση σε ενδοσχολικό και τοπικό επίπεδο και ε) στην αποτελεσματική συνεργασία σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινότητας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμό.
Στο πλαίσιο του έργου παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) σχεδιασμός και ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές σε θέματα που αφορούν στη διάγνωση, στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού 
Β) σχεδιασμός προγράμματος διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για θέματα σχολικού εκφοβισμού.
Γ) Σχεδιασμός μεθοδολογίας και εργαλείων για την περιοδική εκτίμηση του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και διενέργεια έρευνας σε σχολικές κοινότητες της χώρας.