Εκπόνηση μελετών και ερευνών που στοχεύουν στην υποστήριξη της αποκέντρωσης στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Θέση : Συντονιστής Έρευνας (Team Leader)
Φορέας Χρηματοδότησης : U.N.D.P.
Διάρκεια : Ιούλιος 2003 – Δεκέμβριος 2003
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο : Σκοπός του προγράμματος ήταν να παράσχει τεχνική υποστήριξη στο Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε συναρμόδια Υπουργεία και κυβερνητικά όργανα της π.Γ.Δ.Μ. για την υλοποίηση της αποκέντρωσης σε συμφωνία με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν την εκπόνηση δύο (2) ερευνών και δύο (2) μελετών στα ακόλουθα θέματα:
• Οργανωτική δομή των Δήμων. Η έρευνα παρουσίασε τα κύρια προβλήματα και θα προτείνει αντίστοιχες λύσεις,
• Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του ανθρώπινου δυναμικού στους Δήμους. Η έρευνα θα εστιαστεί στην εκπόνηση προτάσεων για την ορθολογική διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
• Σύγχρονοι μηχανισμοί λογιστικού ελέγχου της διοίκησης των Δήμων. Η μελέτη θα εκπονηθεί βάση ανάλυσης των διαφόρων συστημάτων ελέγχου, εστιάζοντας στα ισχύοντα στις ευρωπαϊκές χώρες,
• Μηχανισμοί διοικητικής επικοινωνίας μεταξύ Κεντρικής και Τοπικής διοίκησης. Η μελέτη, σε πρώτο επίπεδο θα υποδείξει τρόπους με τους οποίους οι Δήμοι θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις τρέχουσες εξελίξεις στο επίπεδο της Κεντρικής Διοίκησης και, σε δεύτερο επίπεδο, θα προτείνει μεθόδους με τις οποίες η Κεντρική Διοίκηση θα μπορούσε να διαβουλεύεται με τους Δήμους πριν από τη λήψη αποφάσεων.