Εμπειρογνωμοσύνη για τις άμεσες θεσμικές και κανονιστικές αλλαγές στον τομέα της δασοπροστασίας

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2008 – Απρίλιος 2009
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Το έργο αποσκοπούσε στην υποβολή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων για την παραγωγή κανονιστικών πράξεων με τις οποίες θα καθίσταται εφικτή η υλοποίηση των υπαρχόντων νομοθετικών προβλέψεων ή θα εισάγεται συμπληρωματικό κανονιστικό πλαίσιο ρύθμισης θεμάτων δασοπροστασίας την ευθύνη των οποίων φέρει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Το έργο εστίασε στους εξής τομείς: α) την οργάνωση πλαισίου εθελοντισμού με σκοπό την υποστήριξη της δασοπροστασίας, β) τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό με αντικείμενο τη δασοπροστασία, γ) τη δημιουργία "φακέλου καταστροφής", ως εργαλείου απολογισμού ενεργειών, ανάδειξης ελλείψεων και αναγκαίων μέτρων βελτίωσης μηχανισμών δασοπροστασίας, καθώς και για τη δημιουργία γραφείου δεδομένων, δ) τη δημιουργία "συστήματος έγκαιρης ενημέρωσης ομάδων πολιτών" για επικείμενους κινδύνους και αναγκαίες ενέργειες αντιμετώπισής τους.