Ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα δεοντολογίας στην Πολωνία

Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : Foundation Cooperation Fund
Διάρκεια : Φεβρουάριος 2004 – Οκτώβριος 2004
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Zenid

Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αποσκοπούσε αφενός στην ενδυνάμωση της δεοντολογίας του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στην Πολωνία με την εφαρμογή του Κώδικα Ηθικής που έχει υιοθετηθεί και αφετέρου στην ενίσχυση της εξωτερικής εικόνας της Δημόσιας Διοίκησης. Το πρόγραμμα προβλέπει την εκπόνηση ποσοτικών και ποιοτικών μελετών και ερευνών, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για 1000 περίπου αξιωματούχους, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη διοργάνωση Συνεδρίων και την τακτική ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις δράσεις του προγράμματος.