Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (Φάση ΙΙΙ)

Θέση: Εμπειρογνώμονας – Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Ιούνιος 2008 – Ιούνιος 2009
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Modernizing and Activating the Women’s Role in the Economic, Development (MAWRED)
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης και στη μεταφορά τεχνογνωσίας για την ένταξη των γυναικών στην οικονομική ζωή στην αποδέκτρια χώρα. Πρόκειται για την τρίτη φάση προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την ΥΔΑΣ κατά τα έτη 2004 και 2005. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε επιχειρηματικά σχέδια γυναικών, την προσωπική ενδυνάμωση – εκπαίδευση της ομάδας στόχο και τη διατύπωση προτάσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών επιχειρηματιών σε χρηματοδότηση και για την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.