Ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Ιανουάριος – Νοέμβριος 2004
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αφορά την εκπαίδευση δικαστών και αξιωματούχων από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, εκπαίδευση εκπαιδευτών σε τεχνικές εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς, το δίκαιο του περιβάλλοντος, την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την κοινωνική προστασία. Οι δράσεις περιλαμβάνουν επιπλέον προτάσεις θεσμικών μεταρρυθμίσεων και δράσεις δημοσιότητας.