Ενεργητικές πολιτικές κοινωνικής προστασίας των νέων στην Ελλάδα

Θέση : Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Διάρκεια : Ιούλιος 1999 – Φεβρουάριος 2000
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο : Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην τυποποίηση και ανάλυση των ενεργητικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας των νέων στην Ελλάδα, με κύριο κριτήριο αξιολόγησης την εφαρμογή των διεθνών μηχανισμών που αναφέρονται σε αντίστοιχα ζητήματα. Ειδικότερα, προσανατολίστηκε στη διεξαγωγή σύνθετης έρευνας πεδίου για την αξιολόγηση των μηχανισμών που ρυθμίζουν θέματα απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας των νέων. Έμφαση δόθηκε σε ζητήματα καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και προώθησης της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Τμήμα της συμβολής μου στο εν λόγω πρόγραμμα αποτυπώθηκε στο δέκατο κεφάλαιο του βιβλίου μου «Μεταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η θεσμική διάσταση».