Ενημέρωση & κατάρτιση εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγρ. Καλλικράτης»- Άξονες Προτεραιότητας 4,5 και 6 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013»

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 – Νοέμβριος 2010
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση των διευθυντικών στελεχών, δημοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων των περιφερειών για το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και αφορά σε 56 ημερίδες που θα απευθύνονται σε 7.000 υπαλλήλους. Οι ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού περιλάμβαναν: α) την παρουσίαση των βασικών οργάνων, του ρόλου τους και των βασικών αρμοδιοτήτων τους, β) νέους ελεγκτικούς μηχανισμούς, διαφάνεια και ζητήματα οικονομικής διαχείρισης αλλά και γενικότερα ορισμένες βασικές πληροφορίες για οικονομικά των ΟΤΑ, γ) τις νέες αρμοδιότητες και θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δ) τα ζητήματα που αφορούν τον αναπτυξιακό προγραμματισμό, το ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις, ε) ζητήματα προσωπικού και διοίκησης ανθρώπινων πόρων και στ) επεξήγηση βασικών εννοιών και ορισμών.