Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας-π.Γ.Δ. Μακεδονίας στο πεδίο της δικαιοσύνης

Θέση : Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Ιανουάριος 2003 – Ιούνιος 2003
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Συνταγματικό Δικαστήριο της π.Γ.Δ.Μ.

Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση του επιστη¬μονικού διαλόγου μεταξύ δικαστών και συμβούλων από το Συνταγματικό Δικαστήριο της π.Γ.Δ.Μ. και δικαστών και ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα σε κρίσιμα ζητήματα όπως ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η δικαστική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ. Για το σκοπό αυτό θα διοργανωθούν σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας.