Επιστημονική υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την προώθηση του νέου θεσμικού πλαισίου στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας

Θέση: Συντονιστής Έρευνας από πλευράς ΚΕΣΔ (από πλευράς ΕΚΚΕ Συντονιστής Έρευνας ήταν ο καθηγητής Α. Σισσούρας και από πλευράς ΕΠΙΚΑΥΠ ο καθηγητής Κ. Κρεμαλής)
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Διάρκεια: Ιούνιος 1998 – Νοέμβριος 1998

Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής και Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας.
Αντικείμενο : Σκοπός του προγράμματος ήταν η επεξεργασία, τυποποίηση και υλοποίηση ενός ενιαίου προγράμματος επιστημονικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την προώθηση των κανονιστικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, με την εκπόνηση αυτοτελών μελετών που αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα κοινωνικής προστασίας καθώς και την κανονιστική εξειδίκευση του Νόμου 2646/1998 “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας”.