Επιστημονική Υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας

Θέση : Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Διάρκεια : Δεκέμβριος 2001 – Ιούλιος 2002
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο : Επιστημονική υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τη σύνταξη νομοσχεδίου στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και την έκδοση σειράς σχετικών κανονιστικών πράξεων.