Η ανεργία των νέων Ελληνοποντίων (18-29 ετών) στην Κομοτηνή

Θέση : Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Διάρκεια : Μάρτιος 2000 – Δεκέμβριος 2000
Φορέας Υλοποίησης : Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Αντικείμενο : Πρωταρχικός στόχος της έρευνας υπήρξε η καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την κοινωνική ένταξη και προστασία των παλιννοστούντων νέων, όπως αυτό τυποποιείται κυρίως μέσω των διαφορετικών προγραμμάτων και μέτρων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής διοίκησης. Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:
• τη διερεύνηση και την ανάλυση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών στον τομέα της απασχόλησης των νέων Ελληνοποντίων (επιδοματική πολιτική, ενεργητικά μέτρα απασχόλη-σης),
• την αξιολόγηση της συμβολής των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων σε σχέση με τη συγκεκριμένη ομάδα στόχο, όπως αυτές προωθούνται μέσω των ενεργειών του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση», Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας») και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Άξονας Integra Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Απασχόληση»),
• τον εντοπισμό κενών ή ελαττωμάτων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης των υφιστάμενων πολιτικών κοινωνικής ένταξης της ομάδας στόχου,
• τη διατύπωση προτάσεων για την κάλυψη ενδεχόμενων κενών μέσω της εφαρμογής ειδικών μέτρων ή προγραμμάτων.